Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden

1 VakantiePortugal.nl is in beginsel geen touroperator noch reisorganisator, maar een tussenpersoon die op de Nederlandse markt bemiddelt bij het boeken van/maken van reserveringen voor accommodatie, vervoer en overige toeristische diensten. 
2 VakantiePortugal.nl is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 72514701.
3 Op accommodaties, vervoer of andere toeristische diensten die via bemiddeling door VakantiePortugal.nl bij een Nederlandse leverancier of andere Nederlandse dienstverlener geboekt zijn, zijn de algemene voorwaarden van die desbetreffende organisatie van toepassing. Op de bemiddeling zelf door VakantiePortugal.nl bij de boeking zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. 
4 Voor zover VakantiePortugal.nl optreedt als reisorganisator, met name door het aanbieden van een zogenoemde pakketreis in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, zijn naast de desbetreffende wettelijke bepalingen de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, en in het bijzonder artikel 14 van deze voorwaarden, waarin de beperkingen van de aansprakelijkheid van VakantiePortugal.nl zijn opgenomen. 
5 Als VakantiePortugal.nl bemiddelt bij de boeking van accommodatie, vervoer of andere toeristische diensten die worden geleverd door een Portugese of andere buitenlandse leverancier of dienstverlener, dan zijn de algemene voorwaarden van die betreffende leverancier of dienstverlener van toepassing. Op de bemiddeling zelf door VakantiePortugal.nl bij de boeking zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing inclusief de beperkingen van de aansprakelijkheid zoals die zijn opgenomen in artikel 14 van deze voorwaarden. Voor zover VakantiePortugal.nl bemiddelt, dus als tussenpersoon optreedt van een niet in Nederland gevestigde reisorganisator en die bemiddeling geleid heeft tot het sluiten van een zogenoemde pakketreis in de zin van artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek, dan wordt VakantiePortugal.nl aangemerkt als reisorganisator overeenkomstig artikel 7:500 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en geldt artikel 1 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden.

Totstandkoming boeking/reservering

1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de cliënt verstaan: a) degene die bij VakantiePortugal.nl de accommodatie, het vervoer of de overige toeristische dienst heeft geboekt, verder te noemen: “de boeker” en b) de overige persoon of personen mede ten behoeve van wie de desbetreffende accommodatie, het vervoer of de overige toeristische dienst is geboekt, verder te noemen: “de reisgenoot of reisgenoten”. Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle cliënten zoals hiervoor omschreven van toepassing. 
2 De boeking komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van VakantiePortugal.nl door de boeker die door de aanvaarding een reserveringsopdracht heeft gegeven. De aanvaarding van het aanbod geschiedt mondeling en/of schriftelijk en/of per e-mail. Voor het tot stand komen van een boeking wordt een bedrag van € 35,- aan administratiekosten in rekening gebracht, welk bedrag VakantiePortugal.nl kan wijzigen. Deze wijziging zal VakantiePortugal.nl op zijn website publiceren en zal uitsluitend gelden voor nadien tot stand gekomen boekingen. De verplichte bijdrage van het GGTO garantiefonds, thans € 15 per €10.000 reisom wordt bij reservering in rekening gebracht. 
3 VakantiePortugal.nl is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren. Met het bevestigen van de boeking door VakantiePortugal.nl wordt de boeking definitief. 
4 Het aanbod van VakantiePortugal.nl is vrijblijvend en kan worden herroepen, hetgeen na aanvaarding onverwijld dient te geschieden. Kennelijke fouten in de door VakantiePortugal.nl uitgegeven of in de door hem gebruikte brochures of in de op of via de website van VakantiePortugal.nl gegeven informatie binden VakantiePortugal.nl niet. 
5 Alle personen die op de boeking staan vermeld of die van de boeking gebruik maken zijn, ieder voor hun deel, aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen (inclusief die tot betaling van de reissom) jegens VakantiePortugal.nl en de desbetreffende leveranciers of andere dienstverleners. De hoofdboeker is echter voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen. 
6 Alle correspondentie en overige mededelingen van VakantiePortugal.nl zullen uitsluitend worden gericht aan de boeker. 

Prijzen, reisduur en publicaties

1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt onder de reissom verstaan de totale vergoeding die VakantiePortugal.nl heeft bedongen voor de boeking, waaronder dus onder meer begrepen kan zijn (voor zover van toepassing): de huurprijs van een accommodatie, de ticketprijs voor vervoer, de huurprijs van een huurauto, de prijs van een theaterticket, de prijs van een excursie, cursus of andere activiteit, de premie van een reis- en/of annuleringsverzekering, de administratiekosten van VakantiePortugal.nl en eventueel overige financiële vergoedingen. 
2 De gepubliceerde prijzen gelden per persoon, tenzij dit anders staat aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicatie staan vermeld. De gepubliceerde reisduur bevat zowel de aankomstdag als de vertrekdag die als gehele dagen worden gerekend. Gaat het om arrangementen inclusief vervoer dan wordt de reisduur berekend vanaf de vertrekdag bij de heenreis tot en met de aankomstdag bij de terugreis. 
3 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze, althans de desbetreffende leverancier of dienstverlener, bekend waren ten tijde van de publicatie, als ook op de in artikel 15 van deze algemene voorwaarden vastgelegde werking van de Reisbureauregeling. 
4 Na tijdige betaling van de gehele reissom zal VakantiePortugal.nl gedurende het nog resterende tijdvak vóór de dag van aankomst/vertrek/aanvang van de dienst de prijs niet wijzigen. 
5 Tot 20 dagen voor de aanvang van het vervoer, de reis of de andere dienst heeft VakantiePortugal.nl het recht om de reissom te wijzigen op grond van wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van de brandstofkosten) of in de voor de verschillende diensten verschuldigde heffingen, prijzen en belastingen. VakantiePortugal.nl zal bij verhoging van de reissom aangeven hoe de wijziging is berekend. De boeker kan de verhoging afwijzen. Bij afwijzing van de verhoging kan VakantiePortugal.nl de overeenkomst opzeggen. De regeling laat onverlet het recht van de boeker om de boeking te ontbinden indien de prijswijziging binnen drie maanden na de totstandkoming van de boeking plaatsvindt. In het geval van een verhoging van de BTW kan de boeker de verhoging niet afwijzen noch de overeenkomst ontbinden.

Betalingen

1 Na ontvangst van de factuur/bevestiging per email dient per omgaande een aanbetaling te worden voldaan van 25% van de reissom en indien inbegrepen, de vliegticket prijs.  
2 Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het vervoer, de reis of de andere dienst te zijn betaald. 
3 In geval van boekingen binnen 6 weken voor aanvang van het vervoer, de reis of de andere dienst dient de totale reissom binnen de opgegeven termijn te worden voldaan. 
4 Bij niet-tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn de dienst/reis door VakantiePortugal.nl of door of namens de desbetreffende leverancier/dienstverlener die de accommodatie, het vervoer of de andere diensten verzorgt met onmiddellijke ingang worden opgezegd, in welk geval de bepalingen van artikel 6 lid 1 van toepassing zijn en de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten zullen worden verrekend.

Wijzigingen in de boeking/reservering

1 Alle wijzigingen dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan VakantiePortugal.nl. Wijzigingen in de boeking binnen 30 dagen voor aanvang van het vervoer, de reis of de andere dienst vallen doorgaans onder de annuleringsvoorwaarden en kunnen alleen worden gehonoreerd indien VakantiePortugal.nl de wijziging als zodanig accepteert en deze voor zover mogelijk in de boeking kunnen worden aangebracht. Voorwaarde is dat de boeker de nieuwe reissom voldoet conform artikel 4 plus de wijzigingskosten. Reeds betaalde gelden worden in mindering gebracht. Over het verzoek zal de boeker zo spoedig mogelijk worden bericht. Indien wijziging niet mogelijk is, in welk geval dit gemotiveerd wordt meegedeeld, gelden de annuleringsbepalingen voor het geval het verzoek wordt gehandhaafd. 
2 Indien een cliënt als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden verhinderd is aan de dienst/reis deel te nemen, kan deze cliënt onder de in lid 3 vermelde voorwaarden op diens verzoek worden vervangen door een andere persoon. 
3 De in lid 2 bedoelde voorwaarden zijn: a) de andere persoon voldoet aan alle aan de dienst/reis verbonden voorwaarden en b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht en c) de voorwaarden van de desbetreffende leverancier of andere dienstverlener verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling. 
4 De cliënt en diens plaatsvervanger zijn jegens VakantiePortugal.nl en de desbetreffende leverancier/dienstverlener hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom. 
5 In alle gevallen van wijziging conform het gestelde in lid 1 t/m 4 dient een bedrag van € 50,- tot € 100,- (afhankelijk leverancier) aan wijzigingskosten te worden voldaan plus eventuele wijzigingskosten van de leveranciers.

Annulering door de cliënt

 1. Bij bemiddeling door VakantiePortugal.nl geldt onderstaande regeling: 

  1 Indien een dienst/reis wordt geannuleerd zijn voor elke cliënt naast eventuele verschuldigde reserveringskosten en premie(s) voor de via VakantiePortugal.nl afgesloten verzekeringen de volgende bedragen verschuldigd: 
  a) bij annulering tot 55 dagen voor de dag van vertrek/aankomst/aanvang van de dienst: de aanbetaling; 
  b) bij annulering vanaf de 55ste dag (inclusief) tot en met de dag van vertrek/aankomst/aanvang van de dienst of later: de volle reissom. 
  2 Ongeacht andersluidend voorbehoud bij annulering, is een annulering van een boeking door één cliënt, een annulering mede namens de overige cliënten. Indien de andere cliënten dit wensen, kunnen zij een nieuwe boeking maken bij VakantiePortugal.nl. Hierbij zal in ieder geval de prijs aangepast worden ten opzichte van de geannuleerde boeking. 
  3 Annulering dient per telefoon en schriftelijk (per email) aan VakantiePortugal.nl kenbaar te worden gemaakt. Het moment van ontvangst van de schriftelijke melding van annulering bij VakantiePortugal.nl is bepalend voor de berekening van de annuleringskosten.

Informatie/documenten

1 De cliënt dient bij vertrek en gedurende de dienst/reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of Europa-kaart, eventuele visa, creditcard (met pincode), eventuele bewijzen van inentingen en vaccinatie (ook voor eventueel meereizende huisdieren) en eventueel rijbewijs en groene kaart. Voor niet EG-inzittenden is een visum vereist. De cliënt dient zelf te controleren of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. 
2 VakantiePortugal.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of kosten indien de cliënt niet beschikt over de benodigde (reis)documenten of inentingen/vaccinaties. 
3 VakantiePortugal.nl zal de boeker informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reisverzekering. 
4 VakantiePortugal.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto's, brochures, folders en ander voorlichtingsmateriaal uitgegeven door derden, zelfs niet als deze door VakantiePortugal.nl worden verstrekt.

5 Bij een aantal accommodaties en/of huurauto bedrijven wordt een borg verlangd. Deze krijgt u, indien u accommodatie en/of huurauto in orde is bevonden, weer retour. De afhandeling van de borg is te allen tijde een zaak tussen uzelf en de accommodatieverschaffer / huurautobedrijf. De hoogte van het borgbedrag kan tussentijds wijzigen. VakantiePortugal.nl heeft hier geen enkele invloed op en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor meningsverschillen over de borg tussen u en de accommodatieverschaffer / huurauto bedrijf. De borgstelling voor een autohuur dient ter plaatse te worden voldaan middels creditcard. De creditcard moet op naam van de hoofdbestuurder staan.

Boekings- en reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden zullen na ontvangst van de betaling en vanaf 10 dagen voor de dag van vertrek/aankomst/aanvang van de dienst in het bezit van de boeker worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Verplichtingen van VakantiePortugal.nl

VakantiePortugal.nl spant zich in om voor haar cliënten een aantrekkelijk aanbod samen te stellen en probeert naar beste kunnen de boeking/reservering bij de desbetreffende leverancier of dienstverlener te plaatsen. VakantiePortugal.nl en de desbetreffende leveranciers of overige dienstverleners zullen zich naar vermogen inspannen om de dienst/reis te laten beantwoorden aan de verwachtingen van de cliënt. Indien mocht blijken dat de dienst/reis niet, of deels niet, beantwoordt aan de verwachtingen dan zullen VakantiePortugal.nl en de leveranciers of overige dienstverleners de cliënt hulp en bijstand verlenen voorzover mogelijk en voorzover zij daartoe wettelijk gehouden zijn.

Verplichtingen van de cliënt

1 De cliënt verplicht zich te gedragen als een goed cliënt/huurder/reiziger, en de dienst/reis getrouw na te komen en alle aanwijzingen van VakantiePortugal.nl na te leven. De cliënt dient zich correct te gedragen en ervoor te zorgen dat hij derden geen onnodige en onredelijke overlast bezorgt. 
2 De cliënt die zodanige hinder of overlast oplevert of kan opleveren, waardoor een goede uitvoering van de dienst/reis wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door VakantiePortugal.nl of de betrokken leverancier of andere dienstverlener van deelname worden uitgesloten indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Indien de hinder of overlast de cliënt kan worden toegerekend komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de cliënt. Restitutie van de reissom of een gedeelte van de reissom kan worden verleend indien de cliënt ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.

Klachten en overige mededelingen

1 Als op de plaats van bestemming problemen zijn inzake een goede uitvoering van de reis/dienst, dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk te melden bij de desbetreffende leverancier/dienstverlener of diens vertegenwoordiging. Als indiening of melding van de klacht ter plaatse niet mogelijk is of als de klacht niet ter plekke kan worden verholpen, dient de cliënt onverwijld contact op te nemen met VakantiePortugal.nl. 
2 Opzeggingen, afwijzingen, klachten en overige uitingen en verklaringen van de cliënt dienen per email en telefoon ter kennis te worden gebracht aan VakantiePortugal.nl onverwijld na bekendwording, onverminderd andersluidende bepalingen elders. Het moment van ontvangst door VakantiePortugal.nl is bepalend. Alleen schriftelijke berichten die binnen 30 dagen na de einddatum van de reisperiode of het eindigen van de dienst door VakantiePortugal.nl zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen. VakantiePortugal.nl zal in de meeste gevallen niet aansprakelijk zijn omdat VakantiePortugal.nl slechts als tussenpersoon/bemiddelaar zal zijn opgetreden. Voorts zij verwezen naar artikel 14 van de onderhavige Algemene Voorwaarden waarin beperkingen van de aansprakelijkheid van VakantiePortugal.nl zijn opgenomen.

Wijziging door VakantiePortugal.nl

1 VakantiePortugal.nl heeft het recht de boeking te allen tijde te wijzigen wegens gewichtige onverwijld aan de boeker medegedeelde omstandigheden. De cliënt kan in geval van wijziging op wezenlijke punten kosteloos annuleren, overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel. In het geval van wijziging op niet wezenlijke punten kan de cliënt slechts kosteloos annuleren indien de cliënt hiervan nadeel van meer dan geringe betekenis heeft. 
2 De cliënt die gebruik maakt van zijn recht om de boeking te annuleren ingevolge het gestelde in lid 1, moet dit binnen 24 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft de cliënt recht op: a) een alternatieve minstens gelijkwaardige boeking of b) restitutie van de door hem reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom, althans zijn deel daarvan. 
3 Indien de wijziging de cliënt kan worden toegerekend, komen de kosten van wijziging voor rekening van de cliënt. Indien de leverancier of andere dienstverlener door de wijziging geld bespaart, heeft de cliënt recht op het bedrag van die besparing voorzover VakantiePortugal.nl die besparing voor de cliënt kan terugontvangen, waarvoor VakantiePortugal.nl zich zal inspannen.

Opzegging door VakantiePortugal.nl

1 Naast het recht de boeking op te zeggen na afwijzing door de cliënt van wijzigingen door VakantiePortugal.nl, heeft VakantiePortugal.nl te allen tijde het recht de boeking op te zeggen wegens gewichtige onverwijld aan de boeker meegedeelde omstandigheden. 
2 Indien VakantiePortugal.nl opzegt wegens niet aan de cliënt toe te rekenen omstandigheden zal VakantiePortugal.nl de cliënt een andere dienst/reis van gelijke of betere kwaliteit aanbieden. Deze reis/dienst hoeft niet in dezelfde periode als de opgezegde reis/dienst te vallen en behoeft niet exact dezelfde bestemming te hebben. Indien de cliënt het aanbod niet aanvaardt, zal hem de reissom, althans diens deel daarvan, worden kwijtgescholden of binnen 30 dagen gerestitueerd worden. 
3 De cliënt heeft geen recht op schadevergoeding indien de opzegging het gevolg is van: a) het feit dat het in de publicatie vermelde minimum aantal deelnemers kleiner is (geworden) dan dit vereiste minimum aantal of b) overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden (waaronder begrepen handelingen van de cliënt in strijd met zijn verplichtingen) die onafhankelijk zijn van de wil van VakantiePortugal.nl en de betrokken leveranciers en dienstverleners.

Aansprakelijkheid van VakantiePortugal.nl

1 VakantiePortugal.nl bemiddelt slechts bij het maken van boekingen/reserveringen bij leveranciers en andere toeristische dienstverleners en is in beginsel dus zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. VakantiePortugal.nl is daarom niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst met de desbetreffende leveranciers of andere dienstverleners. Dit zou slechts anders kunnen zijn indien de tekortkoming is te wijten aan de schuld van VakantiePortugal.nl of krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening zou komen. 
2 Indien de tekortkomingen toe te rekenen zijn aan de cliënt is VakantiePortugal.nl niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet goed of slecht uitvoeren van de overeenkomst. 
3 VakantiePortugal.nl is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annulerings- en/of ziektekostenverzekering of andere verzekering. 
4 VakantiePortugal.nl is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of andere indirecte schade. VakantiePortugal.nl is evenmin aansprakelijk voor immateriële schade, tenzij het gaat om derving van reisgenot in welk geval de vergoeding is beperkt tot maximaal eenmaal de reissom. 
5 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van VakantiePortugal.nl voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel en gederfd reisgenot beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom. 
6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van VakantiePortugal.nl gelden ook ten behoeve van haar werknemers en bestuurders en gelden ook ten behoeve van de betrokken leveranciers en andere dienstverleners.

Omzetbelasting

15.1 VakantiePortugal.nl kan in het kader van de Reisbureauregeling (artikel 28z t/m 28zc Wet op de Omzetbelasting) ofwel kwalificeren als reisagentschap/bemiddelaar ofwel als reisorganisator/reisbureau dit naar gelang de aard en invulling van haar rol en aanbod. 
15.2 Uitgangspunt is dat VakantiePortugal.nl optreedt als reisagentschap/bemiddelaar en deze activiteiten, waarbij zij - op naam van en voor de reiziger – accommodatie en eventueel diensten zoals bijvoorbeeld vervoer boekt bij de aanbieder - niet onder de Reisbureauregeling vallen. 
15.3 VakantiePortugal.nl gaat ervan uit dat de Reisbureauregeling wel geldt in het geval zij op eigen naam als / reisbureau reisonderdelen inkoopt danwel aanbiedt als samengestelde pakketreis.

Rente en incassokosten

De cliënt die niet of niet tijdig aan een financiële verplichting jegens VakantiePortugal.nl voldoet, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand van het openstaande bedrag. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag tot € 2.500,--, met een minimum van € 40,-- ( te vermeerderen met 10% van het bedrag over de volgende € 2.500,--, 5% van het bedrag over de volgende € 5.000,--, en 1% van het bedrag over de volgende € 190.000,--).

Geschillen

Op alle geschillen tussen de cliënt en VakantiePortugal.nl is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt. Ieder vorderingsrecht vervalt één maand na afloop van de geboekte reis/dienst of als deze niet plaatsvond, één maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum, dan wel als het gaat om een klacht over de bemiddeling door VakantiePortugal.nl, één maand na deze dienstverlening.

Privacyverklaring VakantiePortugal.nl 

VakantiePortugal.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.